O PROJEKCIE


Projekt "W KIERUNKU PRACY" – to kompleksowy program Aktywizacji zawodowej osób po 30 roku życia. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu 1 959 328,32 PLN

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r.-31.05.2020 r.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest objęcie 150 Uczestników Projektu – Małopolan - osób bezrobotnych, biernych zawodowo otrzyma kompleksową, zindywidualizowaną ofertę wsparcia która odpowiada zarówno na ich potrzeby dot. aktywizacji Zawodowej jak i na aktualne potrzeby rynku pracy.

100% Uczestników Projektu stworzy Indywidualny Plan Działania, następnie UP zrealizuje 144 kurs zawodowy z egzaminem, który w 80% kończy uzyskanie uprawnień/certyfikatu (kwalifikacji), a 20% kompetencji, 90 UP odbędzie wysokiej jakości 3 m-c staż zawod. Przez cały okres proj. wszyscy UP otrzymują pośrednictwo pracy, a potrzebujący coaching ds. opieki nad os. zależną i wsparcie motywacyjne. Kluczowym efektem jest wysoka efektywność zatrudnieniowa i odsetek osób, które podejmą pracę.

Efekty projektu to:
 • 150 osób, które:
  - zdefiniowały swój cel zawodowy skutkujący powstaniem Indywidualnego Planu Działania
  - rozwiązały zdefiniowany problem zawodowy podczas indywidualnego wsparcia doradczego
  - zdobyły umiejętność poszukiwania pracy w wyniku wsparcia w postaci pośrednictwa pracy
 • 144 osoby których kwalifikacje/kompetencje będą nieadekwatne do potrzeb rynku pracy zostaną objęte kursami zawodowymi, podczas których zaktualizują lub nabędą nowe kwalifikacje – 105 osób, kompetencje – 29 osób
 • 90 osób nabędzie lub uzupełni praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania pracy zgodnie z predyspozycjami w wyniku udziału w stażach (minimum 3 miesięcznych)

W ramach projektu Uczestnik otrzymuje następujące rodzaje wsparcia:

  1. Doradztwo Zawodowe
  • Indywidualne Spotkania z Doradcą Zawodowym – średnio 6 godzin na osobę, dla 150 osób.
   Wraz z Doradcą Zawodowym Uczestnik Projektu opracuje Indywidualny Plan Działania obejmujący m.in.: wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe – w tym predyspozycje zawodowe i zainteresowania, motywację do zmiany sytuacji życiowej i Zawodowej. IPD wykaże posiadane kompetencje społeczne, stan zdrowia, sytuację ekonomiczną, mobilność i elastyczność, atuty i zasoby, trudności i potrzeby osobiste (w tym godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz organizację opieki nad os. zależnymi), cele i alternatywy zawodowe, działania i terminy, ścieżki edukacyjnej każdego UP.
  2. Kursy zawodowe wraz z egzaminem
  • Kursy zawodowe w ramach projektu zrealizuje 144 osoby – w tym kursy dla 105 osób będą zakończone egzaminem nadającym kwalifikacje/uprawnienia do pracy w danym zawodzie, a dla 29 osób będą to Szkolenia podnoszące kompetencje.
   Kursy zawodowe będą dobierane na podstawie stworzonego wraz z Doradcą Zawodowym przez Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania. Kursy będą tak dobierane, aby po ich zakończeniu dany UP miał możliwość w miejscu zamieszkania lub w jego pobliżu podjecia zatrudnienia – czyli kursy będą również adekwatne do potrzeb regionalnego rynku pracy. Kursy będą realizowane przez Instytucje Szkoleniowe według standardów MUSES i oparte o język efektów uczenia się.
   Dodatkowo Uczestnicy Projektu, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami w IPD otrzymają: zwrot kosztów dojazdu na kurs, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem.
  3. Staże zawodowe i współpraca z pracodawcami
  • Staże zawodowe, trwają minimum 3 miesiące, realizowane dla 90 UP
   Celem odbywania przez UP staży jest nabywanie umiejętności i doświadczenia zawodowego zwiększającego szanse na zatrudnienie. Dobór staży nastąpi według IPD, w powiązaniu do potrzeb rynku pracy i ukończonego Szkolenia (jeśli dany UP je ukończył). Każdy stażysta ma wsparcie Opiekuna stażu, którego zadaniem jest wspieranie UP w codziennej pracy, wypełnianiu powierzonego zakresu obowiązków, ewentualne przeszkolenie dostosowujące potrzeby danego UP do stanowiska pracy na którym odbywa się staż. Po zakończeniu stażu wydawana jest pisemna opinia pracodawcy i opiekuna stażu wraz z wykazem czynności i czasu trwania stażu.
   W ramach stażu zapewniamy:
   • • stypendium stażowe w wysokości ok. 1000 zł miesięcznie
   • • ubezpieczenie społeczne
   • • zdrowotne i NNW
   • • badania lekarskie
   • • zwrot kosztów dojazdu
  4. Pośrednictwo pracy
  • Pośrednictwo pracy dla 150 UP, średnio 10 godzin wsparcia na osobę
   Każdy UP skorzysta z pośrednictwa pracy które będzie dostępne przez cały okres udziału w projekcie (głównie będzie to kontakt osobisty, ale też mailowy czy telefoniczny). Głównym celem realizowanym przez Pośrednika Pracy będzie podjęcie zatrudnienia przez UP, jego zmiana sytuacji na rynku pracy W zależności od potrzeb Uczestnika Projektu, pośrednictwo obejmie m.in. umiejętność sprawnego poruszania się po rynku pracy, sposoby samodzielnego poszukiwania pracy, informację o aktualnych ofertach/giełdach/ targach pracy, projektach dla UP, wsparcie w przygotowaniu CV i pełnej aplikacji oraz przygotowaniu się do rekrutacji do danego pracodawcy, wsparcie w szukaniu ofert pracy i alternatywnych formach szukania zatrudnienia.
  • Bezpłatna opieka i poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi
   Dodatkowo, dla min. 17 UP którzy opiekują się os. zależną zaproponowana zostanie bezpłatna opieka w trakcie korzystania z danej usługi w projekcie oraz poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad os. Zależną, średnio 6 h. Obie usługi sa ze sobą kompatybilne. Poradnictwo oparte m.in. o model Work life balance opracowany w ramach małopolskiego projektu innowacyjnego "Innowacyjnewykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca – rodzina.
  • Wsparcie motywacyjno – psychologiczne
   Wsparciem motywacyjno – psychologicznym (realizowane wg indywidualnych potrzeb i IPD) zostanie objętych 37 osób . Głównie będzie dedykowane do osób z niepełno sprawnościami oraz do długotrwale bezrobotnych. Będą to indywidualne spotkania z doświadczonym psychologiem, który zastosuje indywidualnie dobrane do każdego UP testy psych, zestawy ćwiczeń i zadań do wykonania pomiędzy spotkaniami. Celem tej formy wsparcia jest zwiększenie motywacji, pewności siebie, urealnienie gotowość do podjęcia zmian w życiu osobistym i zawodowym przez UP.

Kontakt

Biuro Projektu "W kierunku pracy":
Hotel Tarnovia
ul. Kościuszki 10
33-100 Tarnów

tel.: 887 788 063
e-mail: wkierunkupracy@jpmcg.pl