O PROJEKCIE


Projekt "WIELKOPOLSCY FACHOWCY" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.11.2016 r. - 31.03.2018 r.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zdobycie kwalifikacji zawodowych przez 150 osób młodych, w tym niepełnosprawnych, (w tym 2 kobiety), w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby w wieku 15-24 lat, osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, osoby z niepełnosprawnościami; zamieszkałe w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie woj. Wielkopolskiego w następujących powiatach: międzychodzki, śremski, wrzesiński, kępiński, ostrzeszowski, gostyński, kościański, rawicki, wolsztyński, m. Poznań.

W konsekwencji natomiast podjęcie przez co najmniej 54 w/w osoby zatrudnienia, co bezpośrednio przyczyni się do osiągnięcia wskazanego celu szczegółowego.

KANDYDACIE! SPRAWDŹ CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ

W ramach projektu zapewniamy kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczestników, a także do potrzeb regionalnego rynku pracy:
 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym celem zidentyfikowania potrzeb Uczestników w zakresie wsparcia, jakie ma być mu udzielone w ramach projektu.
 • Poradnictwo zawodowe - w zakresie planowania kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.
 • Pośrednictwo pracy - będzie miało na celu osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze odpowiedniej oferty pracy dla Uczestnika, jak także skojarzenie danego uczestnika z pracodawcą, któremu będzie on odpowiadał.
 • Poradnictwo psychologiczne – będzie miało na celu zapewnienie Uczestnikowi specjalistyczne wsparcie ułatwiające rozwiązanie problemu zawodowego.
 • Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy – będzie dotyczyło mechanizmów jakimi kieruje się rynek pracy i pozwolą zapoznać Uczestników z różnymi metodami jej poszukiwania.
 • Szkolenie operator maszyn CNC - kurs przygotowujący do pracy w określonym zawodzie kończący się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu.
 • Szkolenie z zakresu CAD/CAM - podczas szkolenia Uczestnicy posiądą wiedzę CAD/CAM.
 • Szkolenie z zakresu czytania rysunku technicznego - podczas szkolenia Uczestnicy posiądą wiedzę: tj. m.in. normy, błędy rysunku i ryzyko, warstwy rysunku, rysunek a model 3D, znaczenie komunikacji i rola pracy zespołowej w analizie rysunków.
 • 3 miesięczne staże zawodowe – celem stażu zawodowego u przedsiębiorcy jest nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu. Przy doborze stażu będą brane pod uwagę zarówno dotychczasowe kwalifikacje jak i kwalifikacje zdobyte w ramach projektu.

Uczestnikom każdego ze szkoleń przysługuje stypendium szkoleniowe!

Uczestnikom odbywającym staż przysługuje stypendium stażowe!

PRACODAWCO! Sprawdź co możemy Ci zaoferować!

MOŻEMY POMÓC CI ZNALEŹĆ ODPOWIEDNIEGO STAŻYSTĘ I PRACOWNIKA, PRZESZKOLIĆ GO DO PRACY W TWOJEJ FIRMIE, A NAWET ZAPŁACIĆ 3-MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE STAŻOWE.

Jako przedsiębiorca wiesz jak ważne jest znalezienie właściwych ludzi do swojego zespołu.

Co ważniejsze, inwestycja w młodych ludzi, rozpoczynających karierę zawodową może mieć duże znaczenie dla rozwoju Twojej firmy. Dzięki projektowi "WIELKOPOLSCY FACHOWCY" masz szansę przy wsparciu profesjonalistów znaleźć odpowiednich kandydatów i przeszkolić ich bez ponoszenia kosztów.

Nasz projekt to precyzja w pracy! Inwestycja w młodych dziś, to klucz do sukcesu jutro!

PRACODAWCO! Nasz projekt to same korzyści dla Ciebie!

 • możliwość poszukiwania potencjalnych kandydatów do pracy,
 • okazja do wprowadzenia w kulturę organizacyjną firmy przyszłego stażysty/pracownika,
 • możliwość uzyskania od stażysty/pracownika nowych pomysłów na funkcjonowanie firmy,
 • szansa na poszerzenie umiejętności stażysty/pracownika pod kątem potrzeb i oczekiwań firmy,
 • przedstawienie siebie jako instytucji przyjaznej młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy i otwartej na współpracę,
 • budowanie korzystnego wizerunku pracodawcy,
 • oszczędność czasu na rekrutację odpowiedniej osoby.

Rekrutacja

Planowany termin rekrutacji uczestników: Styczeń 2017 r. – do wyczerpania miejsc!

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się poniżej, będzie dostępna również w Biurze Projektu.

Zachęcamy Państwa do osobistego spotkania z Zespołem Projektowym, w Biurze Projektu, podczas którego przedstawimy Państwu zakres projektu, działania, formy wsparcia, korzyści z udziału w projekcie – podczas spotkań będzie możliwość zgłoszenia uczestnictwa w projekcie oraz wypełnienia formularzy zgłoszeniowych wspólnie.

Warunkiem zgłoszenia Kandydatki/Kandydata do udziału w Projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem Projektu oraz wypełnienie, podpisanie i złożenie w biurze projektu Formularza Zgłoszeniowego.Kontakt

Biuro Projektu "WIELKOPOLSCY FACHOWCY"
ul. Jawornicka
60-161 Poznań
II piętro, pokój nr 211
tel.: 731 669 884
e-mail: biuro@wielkopolscyfachowcy.pl